Thursday, April 3, 2008

വായ്പ വേണോ വായ്പ - SCST Corporation

പിന്നോക്ക ജാതി, പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം എന്നൊക്കെ കേട്ടാല്‍ നമുക്കൊക്കെ നൂറ്‌ നാവാണ്‌. നമ്മുടെ സര്‍ക്കാരിനാണേല്‍ പറയുകയും വേണ്ട. സംസ്ഥാന ബജറ്റ്‌ മുഴുവന്‍ അവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയാണെന്നു പോലും വാദിച്ചുകളയും.


ഇത്രയും തുകയൊക്കെ പൊതുഖജനാവില്‍ നിന്നും ചെലവാക്കുമ്പോള്‍ അതു നേരാംവണ്ണമായിരുന്നോ എന്ന്‌ സി.എ.ജി. പരിശോധിക്കാതിരിക്കില്ല. അതു കൊണ്ടാണ്‌ 2007-ലെ സി.എ.ജി. റീപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഈ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിപാടികളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാമര്‍ശമുണ്ടോയെന്ന്‌ നോക്കിയത്‌.


അപ്പോഴാണ്‌ മനസ്സിലായത്‌, പിന്നോക്ക ജാതി, പട്ടിക ജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രത്യേക വകുപ്പ്‌ മാത്രമല്ല ഉള്ളതെന്ന്‌ മനസ്സിലായത്‌.

പട്ടിക ജാതികള്‍ , പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ , പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ , ന്യൂന പക്ഷങ്ങള്‍ , ക്രിസ്ത്യാനികളായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപെട്ടവര്‍ മറ്റു ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ സമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉയര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന്‌ കമ്പനികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതാണ്‌ അവ:

 • SC/ST corporation=കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌


 • CC Corporation=കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ / ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗ വികസന കോര്‍പറേഷല്‍ ലിമിറ്റഡ്‌.


 • BCDC=കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌.


മുഖവുര.

ഈ മൂന്നു കമ്പനികളും മുഖ്യമായും അവരുടേതായ ലക്ഷ്യമിട്ട ജനവിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിന്‍ കീഴില്‍ ധനസഹായം നല്‍കുകയാണ്‌ ചെയ്യേണ്ടത്‌. ഇതിനാവശ്യമായ ധനം കണ്ടെത്തുന്നത്‌ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഓഹരി മൂലധനത്താലും അതാതു ദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മൃദു വായ്പകള്‍ മുഖേനയുമാണ്‌. വായ്പകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ താഴെക്കാണുന്നവയാണ്‌: • ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NSFDC


 • പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NSTFDC


 • ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NBCFDC


 • ദേശീയ ന്യൂന പക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NMDFC

ഈ ദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അവരുടെ സംസ്ഥാന ഏജന്‍സികളായി കേരളത്തിലെ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ മൂന്നു കമ്പനികളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതായത്‌ ഈ മൂന്നു കമ്പനികള്‍ വഴി മാത്രമേ കേരളത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളൂ എന്നര്‍ത്ഥം.

ഈ കമ്പനികളിലെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളെ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിക്കുന്നതാണ്‌. അവരെക്കൂടാതെ ഓരോ കമ്പനിക്കും മുഖ്യ അധികാരിയായി ഓരോ എം.ഡി യും അവരെ സഹായിക്കാനായി പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ പ്രോജക്ട്‌ മനേജര്‍മാര്‍, മേഖലാ മാനേജര്‍മാര്‍, ജില്ലാ മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരും ഉണ്ട്‌.

SC/ST കോര്‍പ്പറേഷനും BCDC യ്കും ജില്ലാതല കാര്യലയങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. എന്നാല്‍ CC കോര്‍പ്പറേഷനു വായ്പ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഓഫീസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളില്‍ 3 എണ്ണത്തില്‍ (കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്‌) മാത്രമാണുള്ളത്‌.

റിസര്‍വ്വ്‌ ബാങ്ക്‌ ഒഫ്‌ ഇന്‍ഡ്യയുടെ നിയമപ്രകാരം ബി.സി.ഡി.സി അതിനെ ഒരു ബാങ്കിങ്ങേതര ധരകാര്യ കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. മറ്റു രണ്ടു കമ്പനികളും ഈ നിയമപരമായ ആവശ്യം ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ കമ്പനികളുടെ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ജനറല്‍ വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ സംസ്ഥാന നിയമസഭക്ക്‌ കൈമാറി. ആ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ചില പരാമര്‍ശങ്ങളാണിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌.

SC/ST Corp അവരുടെ കണക്കുകള്‍ 2003-04 വരയേ പൂര്‍ത്തീയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. BCDC അത്രയും പോലുമില്ല; 2000-01 വരെ. CC Corp ആണെങ്കിലോ, 1993-94 വരെ മാത്രം. അവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, സത്യം പറയണമല്ലോ, നേരത്തേ പറഞ്ഞ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ ശമ്പളം പറ്റുന്നുണ്ട്‌.

സാമൂഹ്യ മേഖലയിലുള്ള ഈ മൂന്ന്‌ കമ്പനികള്‍ നിലവില്‍ വന്നിട്ട്‌ വര്‍ഷം 12 മുതല്‍ 24 വരെയായി. കേരളത്തില്‍ പട്ടിക ജാതിക്കാരെത്രയുണ്ടെന്നു അവരോടു ചോദിക്കു. അറിയില്ലെന്നാവും മറുപടി. എന്നാല്‍ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരെത്രയുണ്ടെന്നു ചോദിച്ചലോ. അറിയില്ലെന്നു തന്നെ വീണ്ടും മറുപടി. Converted christians എത്രയുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്കറിയില്ല. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ന്യൂന പക്ഷങ്ങളും പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന്‌ എത്രപേരുണ്ടെന്നു ചോദിച്ചല്‍ ഉടന്‍ മറുപടിയെത്തും:ആകെ ജനസംഖ്യയായ 3.18 കോടിയുടെ 54.70%. അതായത്‌ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം.2001-ലെ സെന്‍സസ്സ്‌ കണക്കുകളാണ്‌ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക്‌ ആകെയുള്ള ബൈബിള്‍. അതിന്‍പ്രകാരം ജനസംഖ്യയുടെ 43.75% ന്യൂനപക്ഷക്കാരും 10.95% SC/ST യുമാണ്‌. ഇതിലപ്പുറമുള്ള വേര്‍തിരിവൊന്നും സെന്‍സസ്സിലുമില്ല ഈ കമ്പനികളിലുമില്ല.

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക്‌ കേരളത്തില്‍ അവരെത്രയുണ്ടെന്ന കണക്കില്ല.!!! അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കരുടേയും converted christians ന്റേയും ഗതി.!!!

2007 മാര്‍ച്ചു വരെ ഈ മൂന്നു കമ്പനികളും കൂടി സഹായിച്ചതോ (?), വെറും 2.54 ലക്ഷം പേരെ.(0.83%). വെവ്വേറെ യുള്ള കണക്കുകള്‍ കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും. [അതു പിന്നീട്‌.]

ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനായി വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌; പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം. ഈ മനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇളവു നല്‍കുക എന്നതാണ്‌ ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. [കൂടുതല്‍ പിന്നീട്‌.]

കടം കൊടുക്കുന്നതിനും കൊടുത്ത കടം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വച്ച വ്യവസ്ഥകള്‍ വായിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്‌ ഭേദം.[കൂടുതല്‍ പിന്നീട്‌]

ഈ കമ്പനികളുടെ ഭരണനിര്‍വഹണത്തിനു വേണ്ടിയും ഒട്ടും ലുബ്ദ്‌ കാട്ടിയില്ല. വായ്പാ സഹായം നല്‍കിയ രൂപയൊന്നിനു 36.06 പൈസ (SC/ST Corp) യും 24.35 പൈസ(CC Corp) യും ഭരണപറമായ ചെലവുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു.

ചുരുക്കത്തില്‍ ഭരിച്ച്‌, ഭരിച്ച്‌ ഈ കമ്പനികളെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ മേഖലക്ക്‌ വേണ്ടി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളില്‍ മാത്രം ഖജനാവില്‍ നിന്നും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ ഇപ്രകാരമാണ്‌:

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മൂലധനം: 11,264.88 ലക്ഷം
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മൂലധനം: 3,163.48 ലക്ഷം
ദീര്‍ഘകാല വായ്പകള്‍: 19,646.60 ലക്ഷം


ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക്‌ രണ്ട്‌ മടങ്ങ്‌ താഴെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ്‌ ഈ കമ്പനികളുടെ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ക്ക്‌ അര്‍ഹരായുള്ളവര്‌.
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 31,952 രൂപയും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 42,412 രൂപയും മാര്‍ച്ച്‌ 2003 വരേയും ഏപ്രില്‍ 2003 മുതല്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 40,000 രൂപയ്കും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 55,000 രൂപയ്കും താഴെ വാര്‍ഷിക കുടുമ്പവരുമാനമുള്ളവരാണ്‌ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക്‌ താഴെയുള്ളവരെന്ന്‌ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ . ഇതേ പറ്റി ഒരു പത്ര വാര്‍ത്ത് കൂടി താഴെ കൊടുക്കുന്നു


*********************************************
1997 ലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകളെ ബിപിഎല്‍ എന്നും എപിഎല്‍ എന്നും തിരിച്ചത്. വീടുകള്‍ കയറിയിറങ്ങി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചാണു ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി ഒന്‍പതു മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിച്ചു. • അഞ്ചു സെന്റില്‍ കുറവായ ഭൂമിയുള്ളവര്‍,


 • വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുള്ളവര്‍,


 • സാനിറ്ററി, കക്കൂസ് എന്നിവ ഇല്ലാത്തവര്‍,


 • 150 മീറ്ററിനുള്ളില്‍ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തവര്‍,


 • വീട്ടില്‍ ഒരാളിനെങ്കിലും ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുക,


 • പട്ടികജാതി / വര്‍ഗം,


 • കളര്‍ ടിവി ഇല്ലാതിരിക്കുക,


 • മാനസികാരോഗ്യമില്ലായ്മ,


 • മാരകരോഗം, അംഗവൈകല്യം ഇവയിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടാകുക എന്നിങ്ങനെയാണു മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.


ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും നാലോ അതില്‍ കൂടുതലോ ഘടകങ്ങള്‍ അനുകൂലമാകുന്നവര്‍ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം നേടും. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ഗ്രാമസഭകളില്‍ തയാറാക്കിയിരുന്ന ലിസ്റ്റിന്റെ ചുമതല ഇപ്പോള്‍ കുടുംബശ്രീ മിഷനാണ്.
ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചു പരാതിയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കാമെന്ന അറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ഫോം തേടി നടന്നവര്‍ക്കു നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. വലിയ വീടും സ്വന്തമായി വാഹനവും ഏക്കര്‍കണക്കിനു റബര്‍ത്തോട്ടവും ഉള്ളവര്‍ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും അതേസമയം പട്ടികജാതി കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന നിര്‍ധനരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കു ലിസ്റ്റില്‍ ഇടമില്ലാത്തതുമായ സംഭവങ്ങള്‍ നിരവധിയെന്നു പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പുനലൂരില്‍ പട്ടി കടിച്ചു ചികില്‍സയ്ക്കായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ നിര്‍ധനയായ പട്ടികജാതി സ്ത്രീക്കു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് എപിഎല്‍ ആയതിന്റെ പേരില്‍ സൌജന്യ കുത്തിവയ്പു നിഷേധിച്ചതും വാര്‍ത്തയായി. കേരളത്തില്‍ ദാരിദ്യ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവുള്ളതായി കാണിക്കുന്നതിനാണു നീതിക്കു നിരക്കാത്ത രീതിയില്‍ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നു. അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി ലിസ്റ്റ് പുനഃപരിശോധിക്കാനും മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി പുനര്‍ നിര്‍ണയിക്കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു.[മനോരമ:23-03-2008]
*****************************************************************
എന്നാല്‍ കുടുമ്പങ്ങളുടെ വരുമാനനിലയെ പറ്റിയുള്ള വിവരം സെന്‍സസ്സ്‌ രേഖകളിലില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ഈ കമ്പനികള്‍ അവര്‍ക്ക്‌ തോന്നിയവര്‍ക്ക്‌ വായ്പകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഫബ്രുവരി 1980-ല്‍ രൂപീകരിച്ച BCDC യുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പ്രധാനമായും christian Convert കളാണ്‌. എങ്കില്‍ പിന്നെ അവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി മാത്രം CC Corp എന്നൊരു കമ്പനി കൂടി ഡിസമ്പര്‍ 1980-ല്‍ രൂപീകരിച്ചെതെന്തിനെന്നു രൂപീകരിച്ചവര്‍ക്കു പോലും നിശ്ചയമില്ല. CC Corp-ന്റെ പിന്നീടുള്ള പ്രവര്‍ത്തന ഫലം നോക്കിയാലും അങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേക കമ്പനി രൂപീകരിച്ചതിനു ന്യായീകരണം കാണുന്നില്ല.

നിയമസഭക്ക്‌ നല്‍കിയ സി.ഏ .ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്‌;
 • സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതികളുടേയും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടേയും, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടേയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി രൂപീകരിക്കപെട്ട സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിലെ മൂന്ന്‌ കമ്പനികള്‍ക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യമിട്ട ഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ചറിയുവാനോ, അവരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും അര്‍ഹതയുള്ള വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ സഹായം ലഭ്യമാക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.


 • ഈ കമ്പനികള്‍ ദേശീയ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച പണം അതിന്റെ മുഴുവന്‍ സാധ്യതയിലും ഉപലബ്ദമാക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.


 • ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍, പരിശോധന, ധനസഹായത്തിന്റെ വിതരണം, വിനിയോഗത്തിന്റെയും തിരിച്ചടവിന്റേയും ഗതി നിയന്ത്രണം മുതലായവക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ന്യൂന്നതയുള്ളതായിരുന്നു.


 • മൂന്നു കമ്പനികളിലും തൊഴില്‍ പരമായ കാര്യാന്വേഷണ ക്ഷമതയുടെ പോരായ്മ യുണ്ടായിരുന്നു.


 • 'സേവന ചെലവ്‌' എന്ന പേരില്‍ SC/ST Corp-ം CC Corp-ം ചെലവിട്ട തുക അഭൂതപൂര്‍വ്വമായി ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു.


 • ഈ കമ്പനികളാല്‍ നടപ്പിലാക്കപെട്ട പദ്ധതികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഉദ്ദേശിച്ച സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ പരാജയപെട്ടു.


 • ഈ കമ്പനികള്‍ ഉചിതമായ അഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഇന്റേര്‍ണല്‍ ആഡിറ്റും നടപ്പിലാക്കത്തതു കാരണം വ്യവസ്ഥകള്‍ കൃത്രിമപരമായ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്‌ ഉതകുന്നവയായിരുന്നു.


 • ഈ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി കുടിശ്ശികയിലായിരുന്നത്‌ ഒരു സ്ഥിര അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവൃത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ധനപരമായ സാദ്ധ്യതയും വിലയിരുത്തുന്നത്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി.

ഇതിലും നല്ലൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ വേണോ ഇവരുടെ അന്തസ്സ്‌ കൂട്ടുവാന്‍.

ഇനി ഓരോ കമ്പനികളും അവരുടെ ദൗത്യം എങ്ങനെ നിറവേറി എന്നു നോക്കാം.
SC/ST Corp കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌. • സ്ഥാപിതം: ഡിസമ്പര്‍ 1972.


 • സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഇതുവരെയുള്ള ഓഹരി മൂലധനം: 95.23 കോടി രൂപ.


 • കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള ഓഹരി അംശദാനം: 31.63 കോടി രൂപ.


 • ദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വായ്പകള്‍: 65.37 കോടി രൂപ.

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കു സൗജന്യ പലിശനിരക്കില്‍ ദീര്‍ഘകാല വായ്പ ലഭ്യമാക്കികൊടുക്കുന്നതാണ്‌ ഈ കമ്പനിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്‌ ഇതേ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ദേശീയ തലത്തില്‍ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള


1) ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NSFDC,


2) ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ NSTFDC എന്നീ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ്‌.

സ്ഥാപിച്ചതു മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 2007 വരെ 1,33,554 പേര്‍ക്ക്‌ 158.52 കോടി രൂപ വരെ നല്‍കി ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സഹായമെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതില്‍ 2002-2007 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളായി കണ്ടെത്തിയത് വെറും6312 പേരാണ്‌ - 32.70 കോടി രൂപ.

2001 ലെ സെന്‍സസ്സ്‌ പ്രകാരം ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 10.95% SC/ST ക്കാരാണ്‌.

ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക്‌ 2 മടങ്ങ്‌ താഴെ ജീവിക്കുന്ന SC/ST വിഭാഗക്കാര്‍ക്കാണ്‌ ദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന്‌ തുക വായ്പാ സഹായമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്‌. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ വരുമാന നിലയെപറ്റിയുള്ള വിവരം 2001 ലെ സെന്‍സസ്സ്‌ രേഖകളില്‍ ലഭ്യമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വിവരം ശേഖരിക്കുവാര്‍ കമ്പനിയും മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല. അതായത്‌ വിശ്വസനീയമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം കാരണം കമ്പനിയുടെ ആസൂത്രണങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. വായ്പാ തുക ലഭ്യമാക്കിയത്‌ അര്‍ഹിക്കുന്നവര്‍ക്കണോ എന്ന്‌ ആരും നോക്കിയില്ല, അതിനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന്‌ ചുരുക്കം. ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സംഭരിക്കാവുന്ന തുക ആര്‍ക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു തീര്‍ക്കുക മാത്രമായി ലക്ഷ്യം. അതു പോലും ചെയ്തു തീര്‍ക്കാന്‍ SC/ST Corp ന്‌ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളത്‌ ഒരു ദുഃഖ സത്യം.

2002-07 കാലയളവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റ്‌ ചെയ്ത ധനത്തിന്റെ 93% വും SC/ST Corpനു വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. കാരണം, സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും കിട്ടിയ പണം മുഴുവന്‍ ദേശീയ ധനസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ കൊടുത്തു തീര്‍ക്കാന്‍പോലും തികഞ്ഞില്ല. വായ്പയായി വാങ്ങിയ SC/ST വിഭാഗക്കാരില്‍ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാനൂള്ള ഇഫക്ടീവ്‌ ആയ യാതോരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉണ്ടാക്കാന്‍ താല്‍പര്യവുമില്ലായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഗൂണഭോക്താക്കളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും SC/ST വിഭാഗങ്ങളിലെ മേല്‍തട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നിട്ട്‌ പോലും കൊടുത്ത കടം തിരിയെ നല്‍കുന്നതിനു ഗുണഭോക്താക്കളോ, തിരിയെ വാങ്ങുന്നതിനു കമ്പനിയോ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല.

2002-07 കാലയളവില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ മുഖ്യപദ്ധതികള്‍: • സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പാ പദ്ധതി (ദേശീയ ഏജന്‍സിയുടെ സഹായത്താല്‍)


 • ഭവന പദ്ധതി


 • വിദ്യഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി


 • വിവാഹ വായ്പാ സഹായ പദ്ധതി


 • വിദേശതൊഴില്‍ വായ്പാ പദ്ധതി


 • സൂഷ്മ ധന വായ്പാ പദ്ധതി(ദേശീയ ഏജന്‍സിയുടെ സഹായത്താല്‍)


 • ഗതാഗത പദ്ധതി

ദേശീയ ധനസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടയ ധനം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുമുള്ള ധനസഹായം കിട്ടിയാല്‍ 90 ദിവസത്തിനകം അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ സാധാരണ വാര്‍ഷിക നിരക്കായ 3% നു പകരം പിഴനിരക്കായ 6% പലിശ നല്‍കണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ SC/STCorp വായ്പാ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ നടപടി എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്‌ ദേശീയ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും ധനം ലഭ്യമായതിനു ശേഷമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി സമയ പട്ടിക പാലിക്കുന്നതിനായി ധൃതി പിടിച്ചുള്ള വിതരണം നടത്തുക പതിവായി.

പണം കിട്ടിയവനെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. തിരിച്ചടക്കാന്‍ മെനക്കെട്ടതുമില്ല. അതുകാരണം ദേശീയ ഏജന്‍സികള്‍ നല്‍കിയ പണത്തിന്റെ വിതരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. ഒരവസരത്തില്‍ കമ്പനിക്കു അനുവദിച്ച 16.73 കോടി രൂപയില്‍ 13.97 കോടി രൂപയേ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി പിന്‍വലിച്ചൊള്ളൂ. അതുപോലെ ഗോത്ര വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം അനുവദിച്ച 2.5 കോടി രൂപയില്‍ വെറും 60 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്‌ കമ്പനി വിനിയോഗിച്ചത്‌.

സംസ്ഥാനത്തെ ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ ജനസംഖ്യ SC/ST ജനസംഖ്യയുടെ 10.44%. എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ 45 ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ്‌ കമ്പനിക്ക്‌ പ്രതിവര്‍ഷം സഹായിക്കാനായത്‌. അങ്ങനെ ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച പരിധിവരെ സഹായിക്കുകയെന്ന കമ്പനിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നിടവേറ്റാനായില്ല.

SC കള്‍ക്കിടയില്‍ പലതരം സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാനായി ദേശീയ സഫായി കര്‍മ്മചാരി ധനസാഹയ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (NSKFDC) നിന്നും 84.86 ലക്ഷം രൂപ മാര്‍ച്ച്‌ 2000 ത്തില്‍ പിന്‍വലിച്ചു. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, വെറും 44 ഗുണഭോക്താക്കളെ കേരളസംസ്ഥാനത്തു നിന്നു കണ്ടെത്താനേ നമ്മുടെ SC/ST കമ്പനിക്കു കഴിഞ്ഞൂള്ളൂ. അവര്‍ക്ക്‌ കൊടുത്തതോ വെറും 11.03 ലക്ഷം രൂപ. ബാക്കി 73.83 ലക്ഷം രൂപ NSKDFC ക്ക്‌ തിരിച്ചടച്ചു; ജനുവരി 2002 ലും മാര്‍ച്ച്‌ 2004 ലും ആയിട്ട്‌. ഉപയോഗിക്കാതെ കൈയ്യില്‍ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിലേക്ക്‌ 10% പിഴപ്പലിശയായി 7.43 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആരു ചോദിക്കാന്‍. വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ NSKDFC ലക്ഷക്കണക്കിനു ധനം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായപ്പോള്‍, അതു വാങ്ങാന്‍ കേരളസംസ്ഥാനത്ത്‌ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരില്ലാ പോലും.!! നമ്മുടെ SC/ST Corp എന്ന കമ്പനി വാദിക്കുന്നത്‌ NSKDFC ഇത്രയും തുക അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചു എന്നാണ്‌.. ആവശ്യമില്ലെന്ന്‌ കണ്ടയുടന്‍ തിരിച്ചടച്ചുകൂടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമില്ല.

വായ്പ ലഭിക്കുവാനായി ഹാജരാക്കപ്പെട്ട വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടേ ഈ കമ്പനികളൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല.

വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍ എഴുതി വിടുന്ന സംബ്രദായവും നടപ്പിലാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട്‌, ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവര്‍തന്നെ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വായ്പ സമ്പാദിച്ചു. ഒന്നും തിരിച്ചടച്ചതുമില്ല. തൊഴിലില്ലാവേതനം തന്നെ രണ്ടു കമ്പനികളില്‍ നിന്നും പറ്റിയ മിടുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.

രാഷ്ടീയ നേതാക്കളുടേയും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും ശുപാര്‍ശകളും വായ്പനല്‍കാന്‍ മാനദണ്ഡമാക്കിയിരുന്നെന്ന്‌ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

തൊഴിലില്ലാതെ ധാരാളം യുവതീയുവാക്കള്‍ അലഞ്ഞുനടത്തിരുന്നപ്പോള്‍, സ്വന്തമായി വ്യവസായം നടത്തിയിരുന്നവര്‍ പോലും തൊഴിലില്ലാവേതനം പറ്റി സുഖിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോള്‍ മേലില്‍ അത്തരം തെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന്‌ മറുപടി.

ഏടുത്ത വായ്പ ശരിയാംവണ്ണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെപറ്റിയോ, വായ്പ്ക്കര്‍ഹരാണോ എന്നോ, കിട്ടിയ വായ്പ ചെലവാക്കിയതെന്തിനെന്നോ നോക്കാന്‍ പോയതേയില്ല. വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നത്‌ മുടക്കം വരുത്തിയവരുടെ പേരിലും യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. കരാറനുസരിച്ച്‌ തവണമുടക്കിയവര്‍ പലിശയും പിഴപലിശയും അടയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്‌. വായ്പ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍, അവരെങ്ങനെ ആ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നത്‌ പരിശോധിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്‌ കമ്പനി അറിയിച്ചത്‌.

പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്‍ നടത്തുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മുടെ കമ്പനി 13 സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായി 1998 വരെ 70.48 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നല്‍കിയിരുന്നു. ഒരുത്തരും ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ചടച്ചില്ല. ദുര്‍ഭരണം മൂലം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയെന്ന്‌ കമ്പനിയുടെ മറുപടി. മാര്‍ച്ച്‌ 2007-വരെ ഇവരില്‍ നിന്ന്‌ എല്ലാം കൂടി 1.24 കോടി രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ട്‌.

SC/ST Corp ന്റെ മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്ടര്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 2001-ല്‍ നേരിട്ട്‌ അനുവദിച്ച ഒരു വായ്പയുടെ കഥയിങ്ങനെ:

ഒരു ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനമായ അംബേദ്‌കര്‍ സമിതിക്ക്‌ 1.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ ഫയല്‍ ബോര്‍ഡുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനു സംഘത്തിന്റെ യന്ത്രങ്ങളുടേയും മറ്റു ആസ്ഥികളുടേയും ജാമ്യത്തിലും അംഗങ്ങളുടെ ജാമ്യത്തിലും അനുവദിച്ചു.(നവംബര്‍ 2001). മാര്‍ച്ച്‌ 2002 മുതല്‍ പ്രതിമാസം 3450 രൂപ നിരക്കില്‍ തിരിച്ചടക്കണം. എന്നാല്‍ മൂന്നു തവണ മാത്രമേ തിരിച്ചടവു നടന്നുള്ളൂ. എട്ടു സംഘാംഗങ്ങളില്‍ പ്രസിഡന്റും, സെക്രട്ടറിയും ഒരു അംഗവും ഒരേ മേല്‍വിലാസത്തിലുള്ള ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. വായ്പാ വിതരണത്തിനു മുമ്പ്‌ സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി (മുഖ്യ അപേക്ഷകന്‍) കമ്പനിയില്‍ നിന്നും മുമ്പ്‌ വാങ്ങിയിരുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നെന്ന്‌ കമ്പനിക്ക്‌ നന്നായറിയാമായിരുന്നു. വീഴ്ചവരുത്തിയവര്‍ക്ക്‌ വീണ്ടും വായ്പ കൊടുക്കാന്‍ നിയമമില്ലെന്നും കമ്പനിക്കറിയാമായിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ രൂപീകര്‍ണത്തിനായുള്ള ധാരണയില്‍ ഒപ്പിട്ട ഒരാള്‍ അവര്‍ക്ക്‌ സംഘവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്‌ അയാളുടെ കള്ളയൊപ്പാണെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

SC/ST വിഭാഗക്കാരില്‍ ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക്‌ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാനായി 10 ലക്ഷം രൂപവരെ കുറഞ്ഞപലിശ നിരക്കില്‍ വായ്പ നല്‍കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും കമ്പനി നടപ്പിലാക്കി. പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കില്‍ ജോലി ലഭിക്കുമ്പോഴോ വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു തുടങ്ങണം. കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലമായി ഇങ്ങനെയൊരു സ്കീം നിലവിലുണ്ട്‌. പക്ഷേ 2007 അവസാനം വരെ വെറും 3 ഗുണഭോക്താക്കളെ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക്‌ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇളവുചെയ്തുകൊണ്ടും, സാധ്യതയില്ലാത്ത രേഖകള്‍ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടും, അനര്‍ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്‌ ഈ 3 വായ്പകളും വിതരണം ചെയ്തത്‌.

Dr.X(പേരൊഴിവാക്കുന്നു) ല‍ണ്ടനില്‍ പോയി MRCP/FRCS പഠിക്കാനാണ്‌ 7.50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പക്കപേക്ഷിച്ചത്‌ (ഫെബ്രുവരി 2003). സ്വൊന്തം കൈയ്യില്‍ നിന്നിടേണ്ട 37,500 വാങ്ങിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല കമ്പനി അനുവദിച്ച 1,12,500 രൂപ അപേക്ഷന്റെ കൈയ്യില്‍ തന്നെ ഏല്‍പിച്ചു. അതും അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടുന്നതിനു മുന്നേതന്നെ. ല‍ണ്ടനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തില്‍ കമ്പനി നേരിട്ടടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്നറിഞ്ഞതു, ഇയാള്‍ മൂന്നു മാസത്തിനകം പഠനം മതിയാക്കി തിരിച്ചു വന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചേര്‍ന്നുവെന്നാണ്‌.(സെപ്റ്റമ്പര്‍ 2003). കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്‌ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയത്‌. മാര്‍ച്ച്‌ 2005 ആയപ്പോള്‍ തന്നെ പലിശയുള്‍പ്പടെ തിരിച്ചടക്കേണ്ട്‌ തുക 9.13 ലക്ഷം ആയി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. തവണകളായി തിരിച്ചടക്കാനുള്ള സാവകാശം സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടും തിരിച്ചടവു നടക്കുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം സര്‍ക്കാര്‍ സേവനം ഇപ്പോഴും സുഗമമായി തുടരുന്നു എന്നാണ്‌ കേള്‍വി.

വേറൊരു ഗുണഭോക്താവ്‌ ഡോഃ Y (വീണ്ടും പേരൊഴിവാക്കുന്നു).അമേരിക്കയില്‍ പോയി ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനു 1 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ വേണം. ആഗസ്റ്റ്‌ 2000 തില്‍ അത്‌ അനുവദിച്ച്‌ രൂപയും കൊടുത്തു. വായ്പ അനുവദിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയത്‌ 1998-ല്‍ വില്ലേജ ഓഫീസര്‍ നല്‍കിയ ഒരു കാലഹരണപെട്ട വരുമാനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌.

ശ്രീമാന്‍ S.J യ്ക്‌ ആഗസ്റ്റ്‌ 2000 ല്‍ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത്‌ 8.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയായിരുന്നു. നിര്‍ദിഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും, വാര്‍ഷിക വരുമാനം, ഗുണഭോക്താവിന്റെ പങ്ക്‌ തുക എന്നിവയിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇളവുചെയ്തു കൊണ്ടാണ്‌ വായ്പ അനുവദിച്ചത്‌. തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്‌ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഡിസമ്പര്‍ 2006 ആയപ്പോള്‍ മുതലും പലിശയും ഉള്‍പ്പടെ 7.88 ലക്ഷം തിരിയെകിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ വായ്പയുടെ ജാമ്യക്കാരിയായ (ഗുണഭോക്താവിന്റെ അമ്മ) സര്‍ക്കാര്‍ സേവനത്തില്‍ നിന്നും റിട്ടയര്‍ ചെയ്തു. പക്ഷേ അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കാവുന്ന അവസരവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ എല്ലാവരുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഈ മഹാമനസ്കതയൊന്നും കണ്ടതുമില്ല.

SC/ST Corp വായ്പാ വിതരണത്തിലും പ്രത്യേകത പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ദേശീയ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പണം കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം പരസ്യം കൊടുക്കും. പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കിട്ടിയ അപേക്ഷകളില്‍ അവര്‍ക്കിഷ്ടപെട്ടവര്‍ക്ക്‌ പണം മുഴുവന്‍ കൊടുത്തു തീര്‍ക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്‌ കാന്‍സലായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ്‌ രീതി.

വായ്പ തിരിയെകിട്ടാനുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളൊന്നും ഒരു സമയത്തും പൂര്‍ത്തികരിച്ചിരുന്നില്ല. മാസാമസം അടക്കേണ്ട തുക (EMI) അറിയിക്കുമ്പോള്‍ പലിശയുടെ അംശം ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല. എന്നാല്‍ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ പലിശയുള്‍പടെ യാണ്‌ വാങ്ങുന്നത്‌. ഇതൊക്കെ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക്‌ വഴിവക്കുമെന്ന്‌ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും, മേലില്‍ ഒഴിവാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനമല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കണ്ടില്ല.

ഇതെല്ലാം കണ്ട്‌ പൊറുതിമുട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം കമ്പനി മാനേജ്‌മന്റ്‌ ഒണ്‍ ടൈം സെറ്റില്‍മന്റ്‌ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. പലിശയൊന്നും വേണ്ട മുതലിന്റെ ഒരുഭാഗമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചടച്ചാല്‍ ബാക്കിയെല്ലാം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാമെന്ന ഒരു പദ്ധതി. 20.90 കോടിയോളം പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ളപ്പോഴാണിങ്ങനെയൊന്നു തോന്നിയത്‌. നോട്ടിസയച്ചതില്‍ 398 എണ്ണവും മേല്‍വിലാസകാരനില്ലാതെ തിരിച്ചുവന്നു. മൂന്നര കോടി രൂപ ആ വിധത്തില്‍ പിരിഞ്ഞുകിട്ടി. ബാക്കി പോക്ക്‌.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും SC/ST Corp അവരുടെ ഭരണ നിര്‍വഹണത്തിനു വേണ്ടി ചെലവിടുന്നതില്‍ ഒരു ലുബ്ദും കാണിച്ചില്ല. അവര്‍ കൊടുത്ത ഓരോ രൂപയുടെ വായപക്കും ഭരണചെലവായി 36.06 പൈസ ചെലവിടുന്നുണ്ട്‌.

നമ്മളുകൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാക്കാം പൈങ്കിളിയെ എന്നതിനു സമാനമായ വളരെയധികം ജനസമ്മതി നേടിയ ഒരു പദ്ധതി SC/ST Corp കൊണ്ടു വന്നു. കൃഷി ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ 1.50 ലക്ഷം രൂപവരെ കടം കൊടുക്കുക. അതില്‍ 2 ഭാഗം കടവും 1 ഭാഗം സബ്‌സിഡിയും മായിരിക്കും.1999-2000 കാലയളവിലാണ്‌ തുടങ്ങിയത്‌. പണം മുഴുവന്‍ ദേശീയ ധന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ (NSFDC) നല്‍കും.

സബ്‌സിഡി ഇനത്തിനായിമാത്രം 24.20 കോടി രൂപയാണെത്തിച്ചത്‌. പക്ഷേ ഈ കമ്പനിക്ക്‌ കൊടുക്കാന്‍ സാധിച്ചതോ, 2006-07 വരെ വെറും 9.98 കോടി രൂപ. ബാക്കിയത്രയും മിച്ചം വച്ച്‌ സബ്‌സിഡി വേണോ, സബ്‌സിഡി വേണോ എന്ന്‌ വിളിച്ച്‌ പറന്‍ഞ്ഞ്‌ ഗുണഭോക്താക്കളെ അന്വേഷിച്ച്‌ നടക്കുന്നു. കൊടുത്ത കേസുകളിലെല്ലാം കമ്പനിയുടെ കൈ പൊള്ളീ. കൃഷി ഭൂമി വാങ്ങാനായി വായ്പയും സബ്‌സിഡിയും വാങ്ങിയവര്‍ , വാങ്ങിയ ഭൂമി കൃഷിക്കുപയോഗിച്ചില്ല. വായ്പക്കീടായി കിട്ടിയത്‌ വാങ്ങിയഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങള്‍ മാത്രം. തിരിച്ചടക്കേണ്ടത്‌ 8-12 കൊല്ലം കാലയളവിനുള്ളില്‍. പ്രമാണങ്ങള്‍ കൈവശം ഉള്ളതു കൊണ്ട്‌ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന്‌ പരിശോധിക്കുവാന്‍ ഒരു തഹസീല്‍ദാരുടെ സേവനം സര്‍ക്കാരിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട്‌ കമ്പനി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്‌. കാത്തിരുന്നു കാണാം.

സബ്‌സിഡിയൊടെ വാങ്ങികൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടപാടിലും വളരെയധികം ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്തി:

ഭാര്യയുടേയും ഭര്‍ത്താവിന്റേയും രണ്ടുപേരുടേയും പേരിലായിരിക്കണം ഭൂമിയുടെ പ്രമാണം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്‌. ഇതു പാലിച്ചില്ല. ധാരാളം കേസുകളില്‍ ഒരാളിന്റെ പേരില്‍ പ്രമാണം ചെയ്തു കൊടുത്തു.

സര്‍ക്കാര്‍ സബ്‌സിഡി കൊടുത്ത്‌ ഭൂമി വാങ്ങികൊടുക്കുന്നതല്ലേ. വായ്പ തിരിച്ചടക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാലയളവു മുഴുവനെങ്കിലും ആ ഭൂമി അവരുടെ കൈയ്യിലുണ്ടെന്നുറപ്പുവരുത്താന്‍ ഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങള്‍ കമ്പനി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ്‌ നിയമം. ഭൂമി വാങ്ങിയവരില്‍ സമര്‍ത്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണായ സ്ഥലം കിട്ടിയവര്‍ സബ്‌സിഡികഴിച്ചുള്ള വായപ മുഴുവന്‍ ഒരുമിച്ച്‌ തിരിച്ചടച്ച്‌ പ്രമാണം കൈക്കലാക്കി കൂടിയവിലക്ക്‌ വിറ്റ്‌ സായൂജ്യമടഞ്ഞു. സബ്‌സിഡി കൊടുത്ത സര്‍ക്കാരിന്റെ ഖജനാവിനു നഷ്ടം. പൊതുജനത്തിന്റെ പണമല്ലേ അത്‌ ആരു ചോദിക്കാന്‍. പ്രത്യേകിച്ചും SC/ST കാര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയാകുമ്പോള്‍.

ഭൂമി വാങ്ങികൊടുത്ത 527 കേസുകളില്‍ 12 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചടച്ചു തീരാത്തതാണ്‌ പകുതിയില്‍ കുടുതല്‍ കേസുകളും. അടുപ്പിച്ച്‌ 5 തവണ തിരിച്ചടവു മുടക്കിയാള്‍ റവന്യു റിക്കവറി തുടങ്ങണമെന്നാണ്‌ ചട്ടം. കമ്പനി ആക്കാര്യത്തെപറ്റിയൊക്കെ അലോചിച്ച്‌ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്‌ കേള്‍വി.

വാങ്ങികൊടുത്ത 527 കേസുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ക്രമക്കേടുകളുള്ളതാണെന്നാണ്‌ വിവരം. ഓരോകേസും ഇവിടെ വിവരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ പത്തിരുപത്‌ പേജ്‌ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വേണം. അതിനു ഞാന്‍ മുതിരുന്നില്ല.

SC/ST Corp ല്‍ കണ്ട ചില പ്രത്യേക ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ചു കുടി എഴുതിയിട്ട്‌ നിര്‍ത്തിയേക്കാം.

SC/ST വിഭാഗക്കാരില്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള കുടുമ്പങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ജനുവരി 2000 ല്‍ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. അതനുസരിച്ച്‌ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു 50000 രുപ്പയും സംസ്ഥാനത്ത്‌ പുറത്തു പോയി പഠിക്കാന്‍ 10000 രൂപയും വായ്പ ലഭിക്കും. 2006-07 വരെ 180 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 80.58 ലക്ഷം രൂപയും വിതിരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. അതിലെ കുറച്ചു കേസുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്‌ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നത്‌:

വിതരണം ചെയ്ത വായ്പയുടെ ദുരുപയോഗം കുറക്കുവാനായി, തുക അപ്പപ്പോള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ നല്‍കണമെന്നാണ്‌ വ്യവസ്ഥ. എന്നാല്‍ പരിശോധിച്ച 30 കേസിലും അങ്ങനെ ചെയ്തതായി കണ്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈയില്‍ തുക ഏല്‍പ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്‌ (13.09 ലക്ഷം രൂപ).

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ടിലാണെങ്കില്‍, വായ്പ തുക മുഴുവന്‍ ഒരുമിച്ച്‌ മുങ്കൂറായിതന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഏള്‍പ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തവണകളായി അവരെ ഏള്‍പ്പിക്കണമെന്നാണ്‌ വ്യവസ്ഥ.

പഠനം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പഠനം കഴിഞ്ഞ്‌ ഉദ്ദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള തുക നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കണമെന്നാണ്‌ ചട്ടം. പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ കൊല്ലങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തൃീശ്ശുരിലുള്ള കേസ്സുകളിലൊന്നും അപ്രകാരം അറിയിപ്പൊന്നും നടത്തിയില്ല. അതു കൊണ്ട്‌ തിരിച്ചടവും നടക്കുന്നില്ല.

2000-01 ല്‍ ദേശീയ ധനസ്ഥാപനമായ NSFDC ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക്‌ 2 മടങ്ങില്‍ താഴെയുള്ള SC/ST വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ സ്വന്തമായി വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മൃദു വായ്പാ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുട്ടോട്ടു വന്നു. ധനത്തിനു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെന്നും കുറഞ്ഞത്‌ 4.53 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ഏകോപിക്കാന്‍ SC/ST Corp യോടാവശ്യപെട്ടു. 2006-07 അവസാനമെത്തിയപ്പോള്‍ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക്‌ 3.34 കോടി രൂപയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനേ കഴിഞ്ഞൂള്ളൂ. 2001 ലെ സെന്‍സസ്സ്‌ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയായ 3..18 കോടിയില്‍ 10.95% SC/ST വിഭാഗക്കാരാണെന്നോര്‍ക്കണം.

ഈ പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കര്‍ ഒരു പൈസ പോലും സബ്‌സിഡിയിനത്തില്‍ അനുവദിക്കാത്തതു മൂലം ഈ പദ്ധതിയില്‍ സബ്‌സിഡി ഉണ്ടാകുമെന്നറിയിച്ചിരുന്നത്‌ നവമ്പര്‍ 2001 മുതല്‍ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നറിയിക്കേണ്ടി വന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനമാണ്‌ കൂടുതല്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക്‌ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ്‌ കമ്പനിയുടെ വാദം. ചുരുക്കത്തില്‍ 5% പലിശക്ക്‌ പോലും വായ്പയെടുക്കാന്‍ ആളുണ്ടായില്ല. വായ്പയെടുത്തവരൊന്നും അതു തിരിച്ചടക്കാന്‍ മിനക്കെട്ടതും ഇല്ല. എടുത്ത രൂപ കൊണ്ട്‌ അവരുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തി, ബാക്കി തുക സ്വന്തം ചികിത്സക്കും ഉപയോഗിച്ചു.

2003-04-ല്‍ NSFDC വീണ്ടും ഒരു പദ്ധതികൂടി കൊണ്ടുവന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള 'മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന'. പലിശ 5% ല്‍ നിന്നും കുറച്ചു, 4% മതി. 2004-07 കാലയളവുലേക്ക്‌ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 76.91 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചു. മാര്‍ച്ച്‌ 2007 അവസാം വരെ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞത്‌46 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം. അങ്ങനെ ആ പദ്ധതിയും മൂക്കുകുത്തി.

മൂന്നു കമ്പനികളില്‍ SC/ST Corp നെ പറ്റി മാത്രമുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളാണിയും. ഇതേ രീതിയില്‍ നിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല മറ്റേ രണ്ടു കമ്പനികളും. ആവശ്യം വരുമ്പോള്‍ അവയെ പറ്റിയും എഴുതാം.

മുകളിലെഴുതിയ ചില വാചകങ്ങളെങ്കിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന്‌ തോന്നിയേക്കാം. എന്റെ പ്രതിഷേധം മുഴുവന്‍ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റിനോടും സര്‍ക്കാരിനോടുമാണ്‌.

ഇനി സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ്‌ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ജനറല്‍ പരിശോധനക്ക്‌ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. അതിനെ പറ്റി അടുത്ത ഭാഗത്തില്‍.

4 comments:

അങ്കിള്‍ said...

എന്റെപുതിയ പോസ്റ്റ്‌. സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാരെ പറ്റിയാണ്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ എതിര്‍ത്ത്‌ ഉറക്കെപറയാന്‍ മടിക്കുന്ന വിഷയം.

ഈ വിഭാഗക്കാര്‍ തുടര്‍ന്നും പിന്നോക്കവിഭാഗക്കാരായിരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക്‌വേണ്ടി മാത്രം രൂപീകരിച്ച 3 സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനികളും കൂടി കാരണക്കാരല്ലേയെന്ന്‌ സി.ഏ.ജി.യുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ കണ്ടാല്‍ തോന്നിപ്പോകുന്നു.

ഈ കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെപറ്റിയുള്ള വിശകലന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌. ഒരു പത്രമാധ്യമത്തിലും, ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലും വന്നിട്ടില്ല, വരുകയുമില്ല. അതു കൊണ്ട്‌ ഈ പോസ്റ്റ് മല്ലു-ബ്ലോഗേര്‍സ്സിനുമാത്രം സ്വന്തം.

അനൂപ് തിരുവല്ല said...

അങ്കിള്‍ നന്നായി പഠിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിനേക്കുറിച്ചുതന്നെയാണെന്നു തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബാങ്ക് മാനേജര്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞതും.
http://anooptiruvalla.blogspot.com/2007/11/blog-post.html

അനൂപ്‌ എസ്‌.നായര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ said...

അങ്കിളെ നായര്‍ക്കും നമ്പുതിരിക്കും ഈ നാട്ടില്‍ ഒന്നുമില്ലെ

sexy said...
This comment has been removed by a blog administrator.