സർക്കാർ സൈറ്റുകൾ

പൊതുജന താല്പര്യപ്രകാരം, അവരുടെ അറിവിലേക്കും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനുമായി സർക്കാർ സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിപാലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതുവഴി ആ സൈറ്റുകളിലോട്ടെത്താം.