പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഖജനാവിനുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.