തസ്വഭ സ്ഥാപനങ്ങൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഖജനാവിനുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.