Sunday, May 16, 2010

പണിതിട്ടും പണിതിട്ടും തീരാത്ത പണികൾ: തഃസ്വഃഭഃ സ്ഥാപനങ്ങളുടേത്

തഃസ്വഃഭ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും തീർക്കാൻ സാധിക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കഴിയുന്ന കുറേ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളാനു താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള സാധാ ജനങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികളെ പറ്റി അറിയാം?

പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.
എക്സിക്കൂട്ടിവ് ട്രൈസം ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മിക്കാൻ23-2-1999-ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു - അടങ്കൽ ചെലവ് 11 ലക്ഷം രൂപ - 9 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതുവരെ ചെലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു - എന്നാൽ കരാറുകാരൻ ഇതുവരെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ, അളക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നും (2010) പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നു.

തിരൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
  1.  തിരൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയോട് ചേർന്നുള്ള പാരാമെഡിക്കലും ഭരണവിഭാഗം ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ള രണ്ടു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു കരാർ ഒപ്പിട്ടത് 24-3-2000-ൽ - അടങ്കൽ ചെലവ് 9 ലക്ഷം - 6 ലക്ഷം ഇതുവരെ ചെലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു - 1999 ആഗസ്റ്റുനും 2000 ജനുവരിക്കും ഇടക്ക് തീർക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജോലി ഇത്രയും നാളായിട്ടും (2010) ഒന്നാം നിലയുടെ മേൽക്കൂര വരെ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ .
  2. മുനിസിപ്പൽ ടൌൺഹാളിൽ 63.3 കെ.വി.എ ഡിജി സെറ്റിന്റെ കമ്മിഷ്ണിംഗ് - 5.07 ലക്ഷം മതിപ്പ് ചെലവ് - 17-5-2000-ൽ 3.45 ലക്ഷം മുടക്കി ജനറേറ്റർ വാങ്ങി - 19 മാസം കഴിഞ്ഞ് 1.03 ലക്ഷം മുടക്കി ജനറേറ്റർ മുറി നിർമ്മിച്ചു - ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാതെ വച്ചിരുന്നതിനാൽ ജനറേറ്റർ കേടായി - അത് പരിഹരിച്ച് 17-3-2006 ൽ സ്ഥാപിച്ചു - ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതു മൂലം ഇന്നേവരെ (2010) ജനറേറ്റർ കമ്മിഷൻ ചെയ്തില്ല.
കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
  1. മുക്കടവിൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണം - മതിപ്പ് ചെലവ് 14.60 ലക്ഷം രൂപ - 21-3-2005 ൽ കരാർ ഒപ്പു വച്ചു - 21-2-2006 ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കണം - ഇന്നേ വരെ (2010) നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടു പോലുമില്ല.
  2. ചേരി നിവാസികൾക്കുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം - കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് 28-6-2003ൽ - പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് 28-2-2004ൽ - നിർമ്മാണം ഇനിയും (2010) തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
അടിയൻ പാറ മിനി ജല വൈദ്യുതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ - ചെലവ് ഇതുവരെ 2 ലക്ഷം രൂപ - മെസേർസ് സിൽക്കിനു 19-3-2002 ൽ തുക മുങ്കൂർ നൽകി - എന്നാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ഏല്പിച്ചിരുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി, സിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല - സിൽക്ക് ഇതുവരെ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ തുക തിരിച്ച് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല (2010)

പയ്യന്നൂർ മുനിസിപാലിറ്റി
രക്തസംഭരണ മുറിയുടെ നിർമ്മാണം - 26-9-2004 ൽ ഒപ്പ് വച്ച കരാർ പ്രകാരം 26-1-2005 ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി ഇനിയും (2010) പൂവണിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 41.74 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടുകഴിഞ്ഞു - 2003 ജൂലൈയിൽ പണി തുടങ്ങി - നാലു വർഷത്തിനുള്ളി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു - ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കോട്ടയം മലബാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മേവേരി ലക്ഷം വീട് കോളനിയുടെ ജലവിതരണ പദ്ധതി. - 2002 മാർച്ചിൽ മുൻ കൂർ പണം നൽകിയതാണു - കാര്യക്ഷമതയുള്ള എഞ്ചിനിയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ല എന്ന ഒറ്റ കാരനത്താൽ ഈ പദ്ധതി ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വേളിമുക്ക് ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 1998 മേയിൽ 50000 രൂപ മുങ്കുർ പറ്റിപ്പോയെ കരാറുകാരൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാത്രം കെട്ടി വച്ചു. - പിന്നെ അനക്കമില്ല.

തിരുനാവായ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം - ആറേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു - 1994 ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു കരാർ - അടിസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആർ.സി.സി. കോളങ്ങളുടേയും പണി മാത്രം കഴിഞ്ഞു - സ്ട്രക്ചറുകളുടെ തകരാർ മൂലം നിർമ്മിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊളിച്ച് കളയാൻ അനുവാദം തേടിയത് 2008 ൽ - അനുവാദം എന്നു കിട്ടുമെന്നു ദൈവത്തിനറിയാം.

ചിറയിങ്കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 8-ൽ കീഴിലുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - കരാറാക്കിയത് 3-6-2004 ൽ - ഇതുവരെ ചെലവിട്ടത് 73.47 ലക്ഷം രൂപ - 2005 ജൂണിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു - മെറ്റലിട്ട് ടാർ ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്യാതെ കരാറുകാരൻ സ്ഥലം വിട്ടു - റിട്ടെൻഷൻ തുകയും തിരിയെ കൊടുത്തു.

തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
  1. ഒലവിളം പി.എച്ച്.സി. സബ് സെന്റർ കെട്ടിടനിർമ്മാണം - 5.72 ലക്ഷം ചെലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു - കെട്ടിടം പണി 2007 സെപ്റ്റമ്പറിൽ പൂർത്തിയായി - വൈദ്യുതീകരണം ഇതുവരെ നടത്തിയില്ല - ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
  2. എരുവട്ടി വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 5.74 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടു കഴിഞ്ഞു - 2007 ജൂലൈയിൽ പണി പൂർത്തിയായി - വൈദ്യുതികരണം നടന്നില്ല ഇതു വരെ - അതു കൊണ്ട് കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു.
  3. എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ്സ്.എച്ച്.ജി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 23.75 ലക്ഷം രൂപ ഇതു വരെ മുടക്കി കഴിഞ്ഞു - ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി എന്നു പറയാം - പക്ഷേ വൈദ്യുതീകരണം തുടങ്ങിയിട്ടുപോലും ഇല്ല.
ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാഞ്ഞതല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രിയ കക്ഷി തുടങ്ങിവച്ചത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്തിനു പൂർത്തിയാക്കണം? അതിലാർക്ക് ഗുണം?

ആധാരം: സി.ഏ.ജി റിപ്പോർട്ട് (ത.സ്വ.ഭ. സ്ഥാപനങ്ങൾ)
കടപ്പാട് : വിവരാവകാശ നിയമം.

3 comments:

കാക്കര - kaakkara said...

ഇതാണ്‌ കേരളമോഡൽ വികസനം....

ഇതൊക്കെ പണി പൂർത്തികരിക്കാത്തത്‌.

പൂർത്തികരിച്ചിട്ട്‌ ഉപയോഗശൂന്യമായതും ഉൽഘാടകനെ കാത്തും കിടക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളും എത്രയെണ്ണമുണ്ടാകും അതിന്റെ കണക്കും കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഇടുമല്ലോ...

അനില്‍@ബ്ലൊഗ് said...

കാക്കരെ, കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പണികള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ നടന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ അതിന്റെ ഗുണം പറ്റിയതും പക്ഷെ എ.ജിസ് റിപ്പോര്ട്ടില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിനു പുറത്ത് പിന്നെ എല്ലാം നിയമ പ്രകാരമായതിനാല്‍ ഒന്നും പറയാനും കാണില്ല.

സലാഹ് said...

നമ്മുടെ ചാനലുകള്ക്കും പത്രങ്ങള്ക്കും വേണ്ടാത്തത്