സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ

ഖജനാവിനു സർക്കാർ വകുപ്പ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.